กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่อยู่ในช่วงของการเ...

รายละเอียด

...

ขอคือค่าประกันไฟฟ้า

{{title}}

รายละเอียด

...

วิธีเช็กขั้นเบื้องต้น ติด-ไม่ติดเ ชื้ อ ไ ว รั ส โควิด-19

วิธีเช็กขั้นเบื้องต้น ติด-ไม่ติดเ ชื้ อ ไ ว รั ส โควิด-19   สาระความ...

รายละเอียด

...

โครงการของขวัญวันเกิดสมาชิก

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด ทุกท่าน ขณะนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูส...

รายละเอียด

...

ประชุมให้สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำประกัน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำประกัน สหกรณ์ออม...

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน สหกรณ์ออมทร...

รายละเอียด

...

จ่ายสวัสดิ์การวันเกิด

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ทุกท่าน ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ...

รายละเอียด

...

line office

{{title}}

รายละเอียด

...

ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2562

ประกาศ 1.เรือง " ขอรับเงินสวัสดิ์การบำเหน็จสมาชิก"  ...

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา ห...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้การศึกษา

6.75% งดกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 535376
สถิติการเข้าระบบ 168