กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

โครงการพัฒนากรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

{{title}}

รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

{{title}}

รายละเอียด

...

รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล

              ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลน...

รายละเอียด

...

รายการเรียกเก็บประจำเดือน พฤษภาคม 2563

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563

{{title}}

รายละเอียด

...

ขยายระยะเวลาส่งหนังสือขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน 50% และพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ทุกประเภท

{{title}}

รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

{{title}}

รายละเอียด

...

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19)

  คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19) **...

รายละเอียด

...

จ่ายสวัสดิ์การวันเกิด

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ทุกท่าน ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการ...

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา ห...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้การศึกษา

6.75% งดกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 587185
สถิติการเข้าระบบ 168