กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจผู้คำ้ประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

{{title}}

รายละเอียด

...

โควิด-19

สมาชิกที่เข้ามาติดต่อที่สหกรณ์ฯ ทุกท่านขอความรวมมือในเรืองการ ใส่หน้ากาก ทุกค...

รายละเอียด

...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

{{title}}

รายละเอียด

...

วันหยุดประจำเดือนเมษายน

{{title}}

รายละเอียด

...

ระบบโทรศัพท์ภายในสหกรณ์ฯอยู่ระหว่าง ซ่อมแซม

เรียนสมาชิก เนื่องด้วยขณะนี้ ระบบโทรศัพท์ภายในสหกรณ์ฯอยู่ระหว่าง ซ่อมแซม จึง...

รายละเอียด

...

วันจักรี

{{title}} วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เม...

รายละเอียด

...

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ...

รายละเอียด

...

สมาชิกสมทบ 2564

อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ใครบ้างเป็นสมาชิกสมทบกับส...

รายละเอียด

...

โครงการให้เงินกู้ Covid-19 ปี2564

ดาวน์โหลดเอกสารการกู้และเอกสารค้ำประกัน   คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(...

รายละเอียด

...

ผู้ได้เงินสวัสดิการสมาชิก

ประกาศและรายชื่อผู้ได้รับ{{title}}

รายละเอียด

...

วันเกิด

{{title}}

รายละเอียด

...

Bill payment

ดาวโหลดไพล์ PDF     {{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

S__33333363   qrCODEFinish
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

หักภาษี 15%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.50%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 794758
สถิติการเข้าระบบ 168