กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกได้รับผกกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เฟส2

{{title}}

รายละเอียด

...

วันสหกรณ์ ปี2564

วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง วันสหกรณ์แห่...

รายละเอียด

...

ของขัวญวันเกิด

{{title}}

รายละเอียด

...

มติที่ประชุมวันที่ 29 มค.64

มติที่ประชุมวันที่ 29 มค.64 ของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับโครงการเงินกู้พิเศษ...

รายละเอียด

...

การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด  {{title}}

รายละเอียด

...

โควิค-19

{{title}}

รายละเอียด

...

โครงการให้เงินกู้ Covid-19 ปี2564

ดาวน์โหลดเอกสารการกู้และเอกสารค้ำประกัน   คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(...

รายละเอียด

...

ผู้ได้เงินสวัสดิการสมาชิก

ประกาศและรายชื่อผู้ได้รับ{{title}}

รายละเอียด

...

วันเกิด

{{title}}

รายละเอียด

...

Bill payment

ดาวโหลดไพล์ PDF     {{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

S__33333363   qrCODEFinish
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

หักภาษี 15%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 771969
สถิติการเข้าระบบ 168