กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน ประจำปี

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561  เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน จังหว...

รายละเอียด

...

เชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมสัมนาและศึกษาดูงาน

เชิญประชุมสัมนาเรือง " กฏหมายการบริหารสหกรณ์และเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรั...

รายละเอียด

...

ขอเปลียนแปลงแก้ไขที่อยู่สมาชิก

เรียนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ด้วย ขณะนี้ สหกรณ์ ฯได้ปรับ...

รายละเอียด

...

ปรับข้อมูลการเรียกเก็บหุ้นรายเดือนของสมาชิกที่ถือหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

แจ้งสมาชิก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11 ว่าด้...

รายละเอียด

...

วันศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

รียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด หยุดทำการ  วันศุกร์ที่ ...

รายละเอียด

...

วันพ์ชมงคง

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  วันที่  14 พฤษภาคม 2561...

รายละเอียด

...

ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศ  เรือง ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ {{title}}

รายละเอียด

...

ผลการสรรหาผู้สมัครจะรับการเลือกตั้งเป็นการรมการดำเนินการ

  ประกาศ   เรือง ผลการสรรหาผู้สมัครจะรับเลือกตั้งเป็นกรร...

รายละเอียด

...

ประกาศครบวาระ สรรหากรรมการ สรรหาผู้แทน

ประกาศ   เรือง เขตกรรมการดำเนินการครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ...

รายละเอียด

...

ขอรับกองทุนสวัสดิการบำเหน็จ

อ่านประกาศ     {{title}}

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ    การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ...

รายละเอียด

...

วันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประวัติวันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ....

รายละเอียด

...

ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ และ นายนรินทร์ ผานะวงค์ ผู้จัดการสหกร...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์คร...

รายละเอียด

...

Mom day2017

{{title}}

รายละเอียด

...

มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานเชิดชัย สิงห์มหันต์ มอบของขวัญวันเกิด ให...

รายละเอียด

...

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออมท...

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 244827
สถิติการเข้าระบบ 168