กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รักษ์สหกรณ์ครูสกลนคร     อ่านประกาศ {{tit...

รายละเอียด

...

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ และจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

{{title}}

รายละเอียด

...

สมาชิสามารถตรวจสอบวิธีรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน

แจ้ง สมาชิสามารถตรวจสอบวิธีรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิ...

รายละเอียด

...

แจ้งวันที่สหกรณ์ปิดระบบกดเงินผ่านตู้ATM

{{title}}

รายละเอียด

...

หยุดการแจ้งย้ายหน่วยงาน

{{title}}

รายละเอียด

...

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล  โรงเรียนที่สมาชิกสังกัด  ได้ที่ระบบตรวจ...

รายละเอียด

...

ประกาศ การมอบอำนาจให้สหกรณ์ดำเนินคดีแพ่ง

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2567

  สหกรณ์ฯได้กำหนดระเบียบและประกาศ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...

รายละเอียด

...

ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ การส่งเสริมการออมสมาชิกเข้าใหม่

{{title}}

รายละเอียด

...

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ อุดมทรัพย์ 2

!!เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์กรณีพิเศษ "อุดมทรัพย์2"!! เปิดบัญชีเริ่มต้น ตั้งแต่...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายรักษ์มณี  การุณ


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.25%

เงินกู้สามัญ

6.25%

เงินกู้พิเศษ

6.25%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

3.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.25%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

3.5% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.25%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติเดือนปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

14508

สถิติปีปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

198108