กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียด  {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศเพิมเต้มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

{{title}}

รายละเอียด

...

โควิค-19

{{title}}

รายละเอียด

...

ขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือสมาชิกได้รับผกกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

{{title}}

รายละเอียด

...

ขยายรับสมัครสมาชิกณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำ กรณีพิเศษ สำหรับสมาชิกอายุ 61-75 ปี

    ใบสมัคร   ประกาศ   {{title}}

รายละเอียด

...

โควิด-19 อากาศอำนวย

{{title}}

รายละเอียด

...

เตรียมการประชุมใหญ่สามัญ 2563

ลงวันที่  21/01/2564 4.การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563   สหกรณ...

รายละเอียด

...

ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปีการศึกษา 2563

อ่านผลการพิจารณา{{title}}

รายละเอียด

...

สคส

{{title}}

รายละเอียด

...

พระราชดำรัสในหลวงกับงานสหกรณ์

{{title}}

รายละเอียด

...

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 – 2565

        อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2563

อ่านประกาศและดาวโหลดเอกสาร{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

S__33333363   qrCODEFinish
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 730602
สถิติการเข้าระบบ 168