กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

โครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาณสหกรณ์ เป็นตัวแทนของโครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก...

รายละเอียด

...

กำหนดยกเลิกเกรฑการรับสมาชิกประภทสามัญและสมทบ สำหรับปีบัญชี 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ยอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำกว่า 500 บาท ปี2561

เรียนสมาชิกสหกรณ์    สมาชิกสหกรณ์ ที่มียอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำ...

รายละเอียด

...

แจ้งการดูปันผลเฉลี่ยคืน

เรียนสมาชิกสหกรณ์  สมาชิกสามารถดูผลปันผลเฉลี่ยคืนและตรวจสอบบัญชีธนา...

รายละเอียด

...

วิธีคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน ( เพือเข้าประชุมใหญ่ในปี 62) ตัวอย่างสมมุติ&nbs...

รายละเอียด

...

ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561

 เรือง ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  เอกสารประกอบ &n...

รายละเอียด

...

วันอาสาหบูชา

วันอาสาฬหบูชา         &nb...

รายละเอียด

...

ประกาศสมาคมณาปนกิจผู้ค้ำ

อ่านประกาศ ใบสมัครณาปนกิจผู้ค้ำ {{title}}

รายละเอียด

...

เพิ่มวันทำการสหกรณ์

ประกาศ  เรืองเพิ่มวันทำการ    สหกรณ์ฯได้เปิดให้ทำกา...

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา ห...

รายละเอียด

...

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย4.25%  คิดดอก 2 ครั้งต่อปี แบบ ดอกท...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 380451
สถิติการเข้าระบบ 168