กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ยอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำกว่า 500 บาท ปี2561

เรียนสมาชิกสหกรณ์    สมาชิกสหกรณ์ ที่มียอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำ...

รายละเอียด

...

แจ้งการดูปันผลเฉลี่ยคืน

เรียนสมาชิกสหกรณ์  สมาชิกสามารถดูผลปันผลเฉลี่ยคืนและตรวจสอบบัญชีธนา...

รายละเอียด

...

วิธีคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน ( เพือเข้าประชุมใหญ่ในปี 62) ตัวอย่างสมมุติ&nbs...

รายละเอียด

...

ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561

 เรือง ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  เอกสารประกอบ &n...

รายละเอียด

...

เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน ประจำปี

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561  เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน จังหว...

รายละเอียด

...

เชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมสัมนาและศึกษาดูงาน

เชิญประชุมสัมนาเรือง " กฏหมายการบริหารสหกรณ์และเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรั...

รายละเอียด

...

เนืองในโอกาสพระราชพิธี

{{title}}

รายละเอียด

...

วันพระราชสมภพ

ศาสตราจารย์ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

รายละเอียด

...

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562

      ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ...

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา ห...

รายละเอียด

...

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย4.25%  คิดดอก 2 ครั้งต่อปี แบบ ดอกท...

รายละเอียด

...

ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ และ นายนรินทร์ ผานะวงค์ ผู้จัดการสหกร...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์คร...

รายละเอียด

...

Mom day2017

{{title}}

รายละเอียด

...

มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานเชิดชัย สิงห์มหันต์ มอบของขวัญวันเกิด ให...

รายละเอียด

...

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออมท...

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 337594
สถิติการเข้าระบบ 168