สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

 

            สหกรณ์ฯ ตั้งเป็นกองทุนเพื่อนำดอกผลที่เกิดจาก

    กองทุน มาจ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่ลาออก

    จากราชการที่มีอายุสมาชิกสหกรณ์ฯ 25 ปีขึ้นไป   ในปีนั้นๆ 

    ในแต่ละปีบัญชี  สามารถยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการได้ภายใน

    วันที่ 25 มกราคมของปีถัดจากปีที่เกษียณอายุ

โดย admin วันที่ 25 ต.ค. 2559