สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

เรื่อง  ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

 

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 26 มกราคม 2562 ได้อนุมัติงบประมาณ         เพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจำ หรือผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 25 ปีบริบูรณ์และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจำในปีบัญชี  ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  ภายในวันที่ 25 มกราคม ของปีถัดไป คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 29/2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จึงมีมติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2562  ดังต่อไปนี้

1.  ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ

1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจำ      ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ในระหว่างปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 มกราคม  2562 ถึง วันที่ 31  ธันวาคม 2562)

1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำ             ในระหว่างปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วครบ 25 ปีบริบูรณ์

1.3 สมาชิกที่มีสิทธิตาม 1.1 และ 1.2 ที่พ้นจากสมาชิกภาพ (ถอนหุ้น) หลังจากเกษียณอายุราชการหรืองานประจำ และหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำ ในระหว่างปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

2. การยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ  ผู้ยื่นต้องส่งเอกสารประกอบ  ดังนี้

2.1  คำร้องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

2.2  ประกาศ / คำสั่งเกษียณอายุ  หรือคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจำ

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้

2.5  สำเนาสมุดคู่ฝาก บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

3.  ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ตามข้อ  1.1,  1.2  และ  1.3  ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จต่อสหกรณ์ ภายใน  วันที่  25  มกราคม  2563

 

 

 

 

4.  เงินสวัสดิการบำเหน็จนี้สหกรณ์จะจ่ายให้สิ้นสุดเป็นปี ๆ ไป สมาชิกที่ไม่ส่งเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จตามข้อ 3 ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องขอรับเงินในภายหลังไม่ได้

 

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  กันยายน  2562

 

 

           

โดย เอกรินทร์ วันที่ 17 ต.ค. 2562