เรื่อง  การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 26 มกราคม 2562  ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62  ครั้งที่ 29/2562  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จึงมีมติประกาศให้สมาชิกยื่นคำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับและจำนวนทุนการศึกษา

1.1 ทุนระดับชั้นอนุบาล  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 

จำนวน  200  ทุนๆ ละ  1,500 บาท  เป็นเงิน  300,000  บาท

1.2 ทุนระดับประถมศึกษา  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา  

ปีที่  1 - 6   จำนวน  200  ทุนๆ ละ  2,000 บาท  เป็นเงิน  400,000  บาท

1.3 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา  

ปีที่  1 - 3   จำนวน  200  ทุนๆ ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน  500,000  บาท

1.4 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่  4 - 6  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 250 ทุนๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 750,000  บาท

1.5 ทุนระดับอุดมศึกษา  สำหรับสมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญา  ถึงระดับ

ปริญญาตรี   จำนวน  250  ทุนๆ ละ  3,500  บาท  เป็นเงิน  875,000  บาท

2. คุณสมบัติของสมาชิก

2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี

(นับถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2562)

2.2 ไม่เป็นผู้เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระหว่างปีบัญชี  2561

 และ  2562   เว้นแต่การผิดนัดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของตนเอง

3. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก

3.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  รวมถึงบุตรบุญธรรม แต่ไม่รวมบุตรที่

ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

3.2 มีความประพฤติเรียบร้อย

3.3 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

3.4 สมาชิกและบุตรของสมาชิกต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ในปีการศึกษา 2560 – 2561

3.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ  หรือพนักงาน –รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การของรัฐ  หรือองค์กรของเอกชน

4. การส่งคำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ต้องมีเอกสารประกอบ  ดังนี้

4.1 คำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  (ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด)

4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14)  ของบิดา – มารดา และบุตรที่ขอรับทุน

4.3 หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษานั้น

ในปีการศึกษา  2562  พร้อมประทับตราของสถานศึกษา (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น)

4.4 สำเนาเกียรติบัตร  รางวัล หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ (ถ้ามี)

4.5 ทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา

บุตรสมาชิก ให้ยื่นคำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งจะขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 

จำกัด   โดยให้ยื่นคำร้องขอรับทุนตามลำดับจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของสมาชิกผู้ขอรับทุนจนถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด   ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562

กรณีสามี หรือภรรยาต่างก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ให้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับ

ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้

สำหรับผลการพิจารณาสหกรณ์ฯจะแจ้งให้ทราบหลังจากคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ  คำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นเด็ดขาดไม่มีการอุทธรณ์หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ อีก  และให้ผู้ได้รับทุน หรือบิดา  

หรือมารดา  หรือผู้ปกครอง ไปรับทุนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่สหกรณ์ฯ กำหนด

จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  กันยายน  2562

 

 

   

โดย admin วันที่ 17 ต.ค. 2562