ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 

    สหกรณ์ฯ มีงบประมาณการจ่ายทุนสมาชิก ให้ในปีหนึ่ง ๆ

  จำนวน 2,000,000.00 บาท ดังนี้

    1.  ระดับประถมศึกษา 200 ทุน            ทุนละ 1,500.- บาท

    2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 200 ทุน     ทุนละ 2,000.- บาท

    3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 244 ทุน  ทุนละ 2,500.-บาท

    4.  ระดับอุดมศึกษา  230 ทุน                ทุนละ 3,000.-บาท

โดย admin วันที่ 25 ต.ค. 2559