เดือน ธันวาคม 2560

 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

-----------------------------------------------------

 

เดือนพฤศจิกายน 2560

 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

 

เดือนตุลาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือนกันยายน 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือนกรกฎาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือน มิถุนายน 2560

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกำไรขาดทุน  

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือน พฤษภาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค 60

งบกำไรขาดทุน พ.ค. 60

-----------------------------------------------------

เดือน เมษายน 2560

 งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.60

งบกำไรขาดทุน เม.ย.60

-----------------------------------------------------

เดือน มีนาคม 2560

 งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.60

งบกำไรขาดทุน มี.ค.60

-----------------------------------------------------

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.60

งบกำไรขาดทุน ก.พ.60

-----------------------------------------------------

เดือน มกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค..60

งบกำไรขาดทุน ม.ค.60

-----------------------------------------------------

โดย admin วันที่ 23 มี.ค 2561