1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  

    1.1 คุณสมบัติ

       1.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  เดือน และส่งเงินค่าหุ้น 1 งวด

       1.1.2 ไม่เป็นผู้ผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย

       1.1.3 มีเงินเดือนหรือเงินบำนาญคงเหลือสุทธิดำรงชีพหลังจากพิจารณาให้กู้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

     1.2   สิทธิการกู้และหลักค้ำประกัน

         1.2.1 กู้ปกติ  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน  5  เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า หรือ

      1.2.2 กู้ผ่านระบบ  ATM  สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน  5  เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

     1.3   หลักค้ำประกัน เงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ที่มิใช่คู่สมรส ของผู้กู้เป็นผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  1  คน

     1.4    การส่งชำระหนี้ ส่งชำระหนี้เงินกู้คืนภายใน  12  งวด พร้อมดอกเบี้ยต่างหาก

      1.5   เอกสารประกอบการพิจารณา

          1.5.1    รายการแสดงรายรับและรายจ่ายการหักเงิน ณ  ที่จ่ายย้อนหลัง  3  เดือนของผู้กู้

           1.5.2 หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย

           1.5.3 สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 

           1.5.4    กรณีมีสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ค้ำประกัน /คู่สมรส  และสำเนา                         ทะเบียนสมรส (กรณีใช้ผู้ค้ำประกัน)

 

 

 

2.   เงินกู้สามัญ      สมาชิกรายหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 1 สัญญา วงเงินกู้ไม่เกิน 3,400,000.00 บาท

   2.1   คุณสมบัติ

       2.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  เดือน  และส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  1  งวด

       2.1.2 มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  22  ของเงินกู้

       2.1.3    กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญเดิมต้องส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 

       2.1.4    กรณีผู้กู้ผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  ไม่มีสิทธิ์กู้เงินทุกประเภท 

เว้นแต่ได้ส่งชำระหนี้เป็นปกติไม่น้อยกว่า  3  งวดติดต่อกัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ  

       2.1.5    มีเงินเดือนหรือเงินบำนาญคงเหลือสุทธิดำรงชีพหลังจากพิจารณาให้กู้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

   2.2   สิทธิการให้วงเงินกู้    กู้ได้ไม่เกิน  70  เท่าของเงินเดือน  

    2.3   การส่งชำระหนี้  ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ กำหนดส่งคืนไม่เกิน  276  งวด  ถ้าสมาชิกมีความ

            ประสงค์ขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนสัญญาใหม่ต้องลดส่งเงินงวดชำระหนี้สัญญาต่อไปครั้งละ  6  งวด

     2.4  สมาชิกเข้าใหม่ที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญตั้งแต่ระเบียบนี้ถือใช้ให้ส่งงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ

ภายใน  180  งวด ถ้าสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนสัญญาใหม่ต้องลดส่งเงินงวดชำระหนี้สัญญาต่อไปครั้งละ  6  งวด  

      2.5   สมาชิกที่กู้เดิมก่อนระเบียบนี้ให้ยื่นคำขอกู้ใหม่เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเป็นรายไป 

      2.6   หลักค้ำประกัน

            2.6.1   มีสมาชิกที่มิใช่คู่สมรสของผู้กู้เป็นผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 4 คนและสมาชิก 1 คน

                     สามารถค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 5 สัญญา (ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำต้องมีผู้ค้ำประกันที่เป็นข้าราชการอย่าง

                      น้อย  1  คน และผู้กู้ที่เป็นข้าราชการจะมีลูกจ้างประจำค้ำประกันเกินกว่า 1  คนไม่ได้)

            2.6.2   มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเงินกู้รายนั้นเต็ม

                      จำนวนของค่าอสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานราชการออกให้ และค่าของอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงิน

                      กู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นร้อยละ 90  กรณีนำที่ดินมาเป็นหลักประกันต้องเป็นโฉนดหรือ น.ส.3 กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด

                      สกลนครเท่านั้น

             2.6.3   สมาชิกที่เป็นสามีภรรยากันไม่สามารถค้ำประกันผู้กู้บุคคลเดียวกันได้

       2.7   เอกสารประกอบการพิจารณา

            2.7.1   สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส

            2.7.2   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

            2.7.3   สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้

            2.7.4   สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส

             2.7.5   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส

            2.7.6   สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกัน

            2.7.7   รายการแสดงรายรับและรายจ่ายการหักเงิน ณ ที่จ่าย  ย้อนหลัง  3  เดือนของผู้กู้    

            2.7.8   หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย

 

3.  เงินกู้พิเศษ

    3.1   คุณสมบัติ

          3.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  และส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  12 งวด

          3.1.2 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ  อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

          3.1.3    สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ  อายุไม่เกิน  50 ปีบริบูรณ์

          3.1.4    มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 22 ของเงินกู้

          3.1.5    กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญ หรือหนี้เงินกู้พิเศษเดิมต้องส่งชำระหนี้มาแล้ว ไม่น้อย  12 งวด แล้วแต่กรณี

           3.1.6 กรณีผู้กู้ผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่มีสิทธิ์กู้เงินทุก

                     ประเภทเว้นแต่ได้ส่งชำระหนี้เป็นปกติไม่น้อยกว่า 3  งวดติดต่อกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ

             3.1.7   มีเงินเดือนหรือเงินบำนาญคงเหลือสุทธิดำรงชีพหลังจากพิจารณาให้กู้แล้ว       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

   3.2   สิทธิการกู้และหลักค้ำประกัน

         3.2.1 มีสิทธิกู้ได้  85  เท่าของเงินเดือน  แต่ไม่เกิน  4,500,000  บาท  สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า

         3.2.2 มีหลักทรัพย์  (โฉนด หรือ น.ส.3 ก.)  ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ซึ่งปลอดภาระจำนองรายอื่น  จำนองเป็นประกันเงินกู้เต็มจำนวน

  3.3   การส่งชำระหนี้ ส่งชำระหนี้เงินกู้คืนภายใน  360  งวด 

   3.4   เอกสารประกอบการพิจารณา

          3.4.1  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส

          3.4.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

          3.4.3   สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้

          3.4.4   สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส

          3.4.5   สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส

         3.4.6   สำเนาทะเบียนสมรสเจ้าของหลักทรัพย์

         3.4.7   รายการแสดงรายรับและรายจ่ายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3  เดือนของผู้กู้    

         3.4.8   หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 

         3.4.9   หนังสือประเมินราคาหลักทรัพย์ (โฉนด / น.ส.3 ก.)ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้

  4.  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  

       กำหนดชำระโดยวิธีการหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย

  5.  สมาชิกกู้เงินสามัญหรือพิเศษให้ทำประกันวงเงินกู้ในส่วนที่เกินสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้ โดยความ

 สมัครใจ

 6.  สมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินสามัญหรือเงินกู้พิเศษ หากมีหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ หรือหนี้เงินกู้พิเศษรายก่อนเหลืออยู่ให้สหกรณ์หักเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษรายใหม่เพื่อชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญหรือหนี้เงินกู้พิเศษที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย

7.  การพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้

กรณีขาดส่งงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 งวด  หรือผิดนัดส่งงวดชำระหนี้ สามคราวหรือไม่ส่งงวดชำระหนี้โดยวิธีการหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ทุกประเภทจนกว่าจะส่งงวดชำระหนี้ได้ตามปกติ 3 งวด ติดต่อกันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้เว้นแต่การขาดส่งนั้นมิใช่ความผิดของตัวเอง  แต่ทั้งนี้ต้องนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

สมาชิกที่นำเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นมาชำระหนี้สหกรณ์ จะงดพิจารณาให้กู้ 2 เดือนนับแต่วันที่ชำระหนี้

8.  เอกสารประกอบการขอกู้

8.1  ให้ส่งเอกสารประกอบการกู้และการค้ำประกันรวมทั้งให้กรอกรายละเอียดในเอกสารให้

ครบถ้วนกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้กู้จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

8.2  เอกสารทุกฉบับและที่เป็นสำเนาเจ้าของเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ด้วยตนเองด้วยหมึกสีน้ำเงินและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในคำขอกู้ด้วย

8.3  การกรอกข้อมูลในสัญญากู้ สัญญาค้ำประกัน หรือเอกสารอื่นให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อความให้ขีดฆ่าข้อความเดิมแล้วเติมข้อความใหม่พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง

9.  สมาชิกที่ส่งคำขอกู้เงินต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่สมาชิกคนนั้นประจำอยู่ ยกเว้นสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของหน่วยงานนั้น ๆให้ลงความเห็นรับรองตัวเองได้

10. การพิจารณาให้เงินกู้กรณีพิเศษ

10.1  กรณีรับชำระหนี้ให้บุคคลอื่นหรือรับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ส่วนที่เกินไม่ต้องซื้อหุ้นเพิ่ม

10.2  กรณีสมาชิกที่กู้เงินไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 13 วรรคแรกของระเบียบสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้กู้ลดลงครั้งละ  ร้อยละ 0.5 ของวงเงินกู้เดิมที่กู้ไว้ครั้ง

ก่อน จนกว่าจะเป็นไปตามระเบียบ

 
โดย เอกรินทร์ วันที่ 23 พ.ค 2562