เงินรับฝากออมทรัพย์ เปี่ยมสุข

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี

 

รายละเอียด

  • สมาชิกจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุขได้คนละ 1 บัญชี และ เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท

  • ต้องฝากประจำทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน และไม่น้อยกว่า 500 บาท

  • กำหนดระยะ 12 เดือน

  • *** การถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดจะไม่คิดดอกเบี้ยให้ ***


หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ( Download )

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

*** (สำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วย ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้นและสำเนาต้องไม่ ซ้ำซ้อน) ***

 

โดย ศรัณย์ วันที่ 07 ก.ค. 2565