การรับเงินฝาก

            สหกรณ์เปิดเงินรับฝากจากสมาชิก  ดังนี้

            1.  เงินรับฝากออมทรัพย์   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี

            2.  เงินฝากออมทรัย์พิเศษ   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี

            3.  เงินรับฝากประจำ

                  (3.1)  ระยะเวลาฝาก 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 เดือน    อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อปี                    

                  (3.2)  ระยะเวลาฝากครบ  12 เดือน  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.50 ต่อปี

 

           

              เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.75 ต่อปี

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2560  เป็นต้นไป

โดย admin วันที่ 13 มี.ค 2561