สมาชิกภาพ

ฌ วันที่ 30  เมษายน2563

          สมาชิกคงเหลือต้นเดือน                   13782  คน

          เพิ่มระหว่างเดือน                                52  คน

          ออกระหว่างเดือน                                 23   คน

          คงเหลือวันสิ้นเดือน                         13881  คน

สมทบ                                                           93 คน

โดย admin วันที่ 31 ส.ค. 2563