เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

โดย admin วันที่ 27 ก.พ. 2560

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย4.25% 

คิดดอก 2 ครั้งต่อปี แบบ ดอกทบต้น

สมาชิก 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ขั้นต่ำ 5,000 บาท