เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

โดย admin วันที่ 22 ก.พ. 2562

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา หรือบุตรของสมาชิก กำหนดเปิดรับสมัตร

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ หรือตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เว็บไซต์

 

คุณสมบัตสมาชิกสมทบ(อ่านก่อนสมัคร)

 

ใบสมัครสมาชิกสมทบ

 

 

 

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

เปิดอ่านไฟล์   Recruit_coop_ass.pdf