เกณฑ์การให้เงินกู้ 2560

โดย เอกรินทร์ วันที่ 16 ส.ค. 2560

 


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

เรื่อง  เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

แนบท้าย  ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด

ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560

 


           อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  60 

ในคราวประชุมครั้งที่  19   เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 มีมติให้ใช้เกณฑ์การให้เงินกู้แก่แก่สมาชิก พ.ศ. 2560   

 เอกสารประกาศ และระเบียนการให้กู้เงินแก่สมาชิก 2560