การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2560

โดย เอกรินทร์ วันที่ 04 ก.ย. 2560

เรื่อง  การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2560
     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด   ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559  
คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติประกาศให้สมาชิกยื่นคำร้องขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ฃ
เอกสารการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ปี2560