ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2562

โดย เอกรินทร์ วันที่ 10 ก.ย. 2562

ประกาศ

1.เรือง " ขอรับเงินสวัสดิ์การบำเหน็จสมาชิก"

  สมาชิกยื่นเรืองขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จต่อสหกรณ์ สมาชิกสามารถอ่านเกณฑ์ และยื่นเรืองได้โดยอ่านรายละเอียด ด้านล่าง

เอกสารขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ปี 2562

 

2.กรณีที่สมาชิกบำนาญหรือเข้าบำนาญประสงค์ที่จะให้ทางสหกรณ์ส่งใบเสร็จประจำเดือนไปบ้านสมาชิกสามารถ แจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับ โดยสมาชิกเขียนเลขทะเบียน ชือ นามสกุล ที่อยู่ตามข้อมูลสหกรณ์หรือ แจ้งที่อยู่ใหม่ที่จะให้ส่งได้เลยนะครับ แจ้งมาที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี