สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

โดย เอก วันที่ 22 พ.ย. 2560

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้ต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที จากสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ