ปรับข้อมูลการเรียกเก็บหุ้นรายเดือนของสมาชิกที่ถือหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 08 มิ.ย. 2561

แจ้งสมาชิก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การถือหุ้น พ.ศ. 2561 เพื่อให้สมาชิกถือปฎิบัติ โดยในข้อ 6 ตามประกาศ 
" สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าสองร้อยเดือนหรือเป็นจำนวนวนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท จะลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยให้ลดตามส่วนเงินได้รายเดือนหมื่นละ 10 หุ้น เศษของหมื่นเกินกึ่งให้เพิ่ม 10 หุ้น"
ทางสหกรณ์ฯ จะทำการปรับข้อมูลการเรียกเก็บหุ้นรายเดือนของสมาชิกที่ถือหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้เป็นตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ