ขอเปลียนแปลงแก้ไขที่อยู่สมาชิก

โดย เอกรินทร์ วันที่ 17 ก.ย. 2561

เรียนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ด้วย

ขณะนี้ สหกรณ์ ฯได้ปรับปรุงฐานข้อมูล ในการส่งเอกสาร ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จ และเอกสารต่างๆ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทราบ แต่เนื่องจากว่า ที่อยู่ของสมาชิกบางท่าน มีการเปลี่ยนแปลง เช่นกลุ่ม ที่จะเกษียณอายุ และกลุ่ม บำนาญ จึงไม่สามารถ ส่งเอกสารไปถึงท่านได้ หากท่านไม่ได้รับเอกสาร หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ที่สหกรณ์ เพื่อขอ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสาร โดย ช่องทางไลน์ ทาง facebook ของสหกรณ์ หรือโทร 042 972018 ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นรินทร์ ผานะวงค์ 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด