วิธีคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 18 ม.ค. 2562

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน ( เพือเข้าประชุมใหญ่ในปี 62)

ตัวอย่างสมมุติ  ปันผล ปี 61

1.ยอดยกมาของปี 60ทั้งปี  100,000 บาท (ต้นปี61))

-อัตราเงินปันผล 6.50%

          ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 6.50% = 6,500.00 บาท

2.ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท ของปี 61

มกราคม 1,000 x (11/12) x 6.50% = 59.58

กุมภาพันธ์ 1,000 x (10/12)x 6.50% =54.17

มีนาคม 1,000 x (9/12) x 6.50% = 48.75

เมษายน 1,000 x (8/12) x 6.50% = 43.33

พฤษภาคม 1,000 x (7/12) x 6.50% =37.92

มิถุนายน 1,000 x (6/12) x 6.50% =32.50

กรกฎาคม 1,000 x (5/12) x 6.50% =27.08

สิงหาคม 1,000 x (4/12) x 6.50% =21.67

กันยายน 1,000 x (3/12) x 6.50% = 16.25

ตุลาคม 1,000 x (2/12) x 6.50% = 10.83

พฤศจิกายน 1,000 x (1/12) x 6.50% =5.42

ธันวาคม 1,000 x (0/12) x6.50% = 0

รวมเป็นเงิน 357.50 บาท

3.รวมเงินปันผล 6500 + 357.50 = 6857.50 บาท

ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน อัตรา ได้ 10 %

-ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท

-อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10%

เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 10% = 5000 บาท