รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 05 มิ.ย. 2562

5 มิถุนายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด โดยได้รับฟังแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 89/2 ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีนายวีรชน ธิมะสาน ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร