โคราชโมเด็ล

โดย เอกรินทร์ วันที่ 30 ก.ค. 2562

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการศึกษาดูงาน"โคราชโมเด็ล"ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เพื่อนำมาพิจารณาการรวมหนี้จากธนาคารออมสิน ได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.นม. จำกัด อย่างดียิ่งขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้