กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดร

โดย เอกรินทร์ วันที่ 30 ม.ค. 2563

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาน สอ. ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการและผูจัดการ ลงนามกู้เงินจากสอ.ครูอุดรธานี จำกัด 500 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง