จ่ายสวัสดิ์การวันเกิด

โดย ้เอรินทร์ วันที่ 31 มี.ค 2563

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ทุกท่าน

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 

เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิด 

ทางคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้จ่ายเงินสวัสดิการวันเกิด ดังต่อไปนี้

1. สหกรณ์ฯ จะเริ่มจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดย้อนหลังให้แก่สมาชิกที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จน ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 หลังจากวันดังกล่าวจะทำการจ่ายให้ตรงตามวันเกิดต่อไป

2. กำหนดให้จ่ายเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ที่ผูกกับระบบ ATM

3. กรณีสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ทางสหกรณ์ฯ จะดำเนินการเปิดบัญชีและเชื่อมต่อระบบ ATM ให้แก่สมาชิกโดยอัตโนมัติ และสามารถกด ฝาก-ถอน ได้ในวันถัดไป

4. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสหกรณ์ฯ ของดการให้บริการถอนเงินสวัสดิการวันเกิด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ให้ใช้บริการถอนเงินผ่านระบบ ATM เท่านั้น

 

โดยจะเริมกำหนดจ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ