อบรมกลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมันคง

โดย เอกรินทร์ วันที่ 21 ส.ค. 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จัดอบรมให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมันคง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์