การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 21 ม.ค. 2564