มติที่ประชุมวันที่ 29 มค.64

โดย เอกรินทร์ วันที่ 30 ม.ค. 2564

มติที่ประชุมวันที่ 29 มค.64 ของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับโครงการเงินกู้พิเศษโควิด-19 ดังนี้
1.ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเงินกู้พิเศษโควิด-19 ปี 2563 ส่งเงินคืนภายใน 1 กพ.64
2.มติคณะกรรรมการฯ ให้มีโครงการเงินกู้พิเศษโควิด-19 ปี 2564 โดยเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท
3.คณะกรรมการฯ ทำโครงการเสนอสหกรณ์จังหวัดให้เร็วที่สุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้
4.คณะกรรมการฯมอบฝ่ายการศึกษา ยกร่างระเบียบเงินกู้พิเศษโควิด-19 นำเสนอที่ประชุมโดยเร็วที่สุด
5.คณะกรรมการฯ ฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกันส่งเงินคืนเงินกู้โควิด-19 ปี 2563 ให้ได้ 100% ซึ่งจะมีผลต่อโครงการเงินกู้โควิด-19 ปี 2564
จากคณะกรรมการชุด 64