ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 24/2564

โดย ศรัณย์ วันที่ 17 ส.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 64 ครั้งที่ 24/2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด