ตรวจสอบปันผล - เฉลี่ยคืน และวิธีการคำนวณปันผล - เฉลี่ยคืน

โดย ศรัณย์ วันที่ 13 ม.ค. 2565

ตรวจสอบปันผล - เฉลี่ยคืน (คลิก)


วิธีคำนวณ

ตัวอย่าง ปันผล
- ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท 
- ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
- อัตราเงินปันผล 6.15%

ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 6.15 / 100 = 6,150.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

 มกราคม   1,000 x 11 x 6.15 / 12 * 100 = 56.375 
 กุมภาพันธ์   1,000 x 10 x 6.15 / 12 * 100 = 51.25 
 มีนาคม   1,000 x 9 x 6.15 / 12 * 100 = 46.125 
 เมษายน   1,000 x 8 x 6.15 / 12 * 100 = 41 
 พฤษภาคม   1,000 x 7 x 6.15 / 12 * 100 = 35.875 
 มิถุนายน   1,000 x 6 x 6.15 / 12 * 100 = 30.75 
 กรกฎาคม   1,000 x 5 x 6.15 / 12 * 100 = 25.625 
 สิงหาคม   1,000 x 4 x 6.15 / 12 * 100 = 20.5 
 กันยายน   1,000 x 3 x 6.15 / 12 * 100 = 15.375 
 ตุลาคม   1,000 x 2 x 6.15 / 12 * 100 = 10.25 
 พฤศจิกายน   1,000 x 1 x 6.15 / 12 * 100 = 5.125 
 ธันวาคม   1,000 x 0 x 6.15 / 12 * 100 = 0 
   รวมเป็นเงิน 338.25 บาท
 

 รวมเงินปันผล 6,150 + 338.25 = 6,488.25 บาท

ตัวอย่าง เฉลี่ยคืน 
-ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งปี 50,000 บาท
-อัตราเงินเฉลี่ยคืน 15%

เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 50,000 x 15 / 100 = 7,500 บาท