ติดต่อเรา


255 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-972018

โทรสาร 042-972042

 

ฝ่ายสินเชื่อ

1. ณัฐพล  ศุภกุล 06-2176-2094

2. สุเมธ จาเพียราช 09-9016-5016

3. เมธี พรหมภักดี 09-9016-4396

4. กันต์กนิษฐ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 09-3000-6961

5. สุพรรณิการ์ ไตรธิเลน 09-9016-4402

 

ฝ่ายทะเบียนและการเงิน

06-4272-9971

09-8204-2065

06-3050-6038

09-3553-6968

 

ฝ่ายธุรการ

09-3328-9250

 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล

09-9540-7584

 

 

 

เว็บไซต์ http://www.sakon-coop.net


ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน


1. ฝ่ายอำนวยการ

ที่ ฝ่ายอำนวยการ หมายเลข
1 นางสาวณัฐสุดา ชฎากุล 101
2 นางสาวพัชรินทร์  กางทอง 102
3 นางวิทยาภรณ์ พรหมสาขาฯ 103
4 นายรักษ์มณี  การุญ 105
5 นางวชิราภรณ์ อุปพงษ์ 106
6 นางสาวณัฎฐพัชร ไชยรา 107
7 นายศุภวัฒน์ ทองธิราช 108
8 นายณรงค์  การชาคำ 131
     

 

2. ฝ่ายการเงิน

ที่ ฝ่ายการเงิน หมายเลข
1 นางวาสนา  ดำรงไทย 110
2 นางฉวีวรรณ  การุญ 111
3 นางสาวจันจิรา สุวรรณไตร 121
4 นางสาวบุษกร วงศ์อินทร์อยู่ 112

 

 

3. ฝ่ายทะเบียน

ที่ ฝ่ายทะเบียน หมายเลข
1 นางจิตอนงค์ ภูวงศ์บัติ 113
2 นายสุปิยะ แก้วมิ่งดี 115
3 นายณัฏฐา คำจวง 116
4 นายพิชญ์ ศรีสงห์พันธ์ุ 116

 

4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์

 ที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลข 
1 นางสาวชญาดา ธารานุกูล 120
2 นายเอกรินทร์  บุระเนตร 119
3 นายศรัณย์ พงษ์โสภณ 118
     

 

5. ฝ่ายบัญชี

 ที่ ฝ่ายบัญชี  หมายเลข
1 นางสาวกนกวรรณ  ภาสอน 122
2 นางสาวพร้อมพรรณ ต้นเจิรญกิจ 123

 

6. ฝ่ายสินเชื่อ

 ที่ ฝ่ายสินเชื่อ หมายเลข
1 นางนิดา การุญ 124
2 นายสุเมธ จาเพียราช 126
3 นายณัฐพล  ศุภกุล 127
4 นายเมธี พรหมภักดี 128
 

☎️ 062-176-2094

☎️ 080-009-8009

 

 

7. ห้อง

ห้อง หมายเลข
ห้องประธาน 131
ห้องรองประธาน 109
ห้องผู้จัดการ 117
ห้องประชุมอินทราภิรมย์ 132
ห้องถ่ายเอกสาร 130