ติดต่อเรา


255 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-2074,

0-4297-2018,

0-4297-2042 

โทรสาร 0-4297-2042

เว็บไซต์ http://www.sakon-coop.net


ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน


1. ฝ่ายอำนวยการ

ที่ ฝ่ายอำนวยการ หมายเลข
1 นางสาวพร้อมพรรณ  ตันกิจเจริญ 101
2 นางสาวพัชรินทร์  กางทอง 102
3 นางวชิราภรณ์  กัลยาบาล 103
4 นายประสพ  หัสนิสัย 104
5 นายรักษ์มณี  การุญ 105
6 นางสาวนิดา  การุญ 106
7 นางวชิราภรณ์  อุปพงศ์ 107
8 นางจิตอนงค์  ภูวงศ์บัติ 108
9 นายณรงค์  การชาคำ 109

 

2. ฝ่ายการเงิน

ที่ ฝ่ายการเงิน หมายเลข
1 นางวาสนา  ดำรงไทย 110
2 นางฉวีวรรณ  การุญ 111
3 นางเบญพร  สุรีรัตน์ 112

 

3. ฝ่ายทะเบียน

ที่ ฝ่ายทะเบียน หมายเลข
1 นางสมร  ศุภกุล 113
2 นางอุไรวรรณ  นิคร 114
3 นายวัชรพงษ์  มโนปัญญา 115
4 นายสุเมธ  จาเพียราช 116

 

4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์

 ที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลข 
1 นางสุชาดา  แดนรักษ์ 118
2 นายณัฐพล  ศุภกุล 119
3 นางสาวชญาดา  ธารานุกูล 120
4 นายเอกรินทร์  บุระเนตร 121

 

5. ฝ่่ายบัญชี

 ที่ ฝ่ายบัญชี  หมายเลข
1 นางสาวกนกวรรณ  ภาสอน 122
2 นางสาวปิยนุช  ภูษีฤทธิ์ 123

 

6. ฝ่ายสินเชื่อ

 ที่ ฝ่ายสินเชื่อ หมายเลข
1 นายธัญญา  รักษาขันธ์ 124
2 นางวิทยาภรณ์  พรมสาขา ณ สกลนคร 125
3 นายสุปิยะ  แก้วมิ่งดี 126
4 นางสาวจุฑารัตน์  ไชยรา 127
5 นางสาวณัฏฐา  ไตยโยธี 128

 

7. ห้อง

ห้อง หมายเลข
ห้องประธาน 131
ห้องรองประธาน 109
ห้องผู้จัดการ 117
ห้องประชุมอินทราภิรมย์ 132
ห้องถ่ายเอกสาร 130