วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีความเข้มแข็ง ให้บริการสมาชิกอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ
1.พัฒนาการบริหารและการจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ
2.พัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ
3.เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ
4.จัดสวัสดิการให้ครอบคุมทั่วถึง แก่สมาชิกและสังคม

 

โดย admin วันที่ 25 ต.ค. 2559