วิสัยทัศน์

                              สหกรณ์มั่นคง สมาชิกเชื่อมั่น บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการประทับใจ

พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึงแก่สมาชิกและสังคม
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการด้วยเทคโนโลยี 
3. พัฒนาบุคลากรในด้านการบริหารการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิก

 

เป้าหมาย

1. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง
2. การบริหารและจัดการด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการ
4. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีมีความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับทางสังคม

 

โดย admin วันที่ 07 ส.ค. 2563