โดย admin 27 มิ.ย. 2563

ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ

          นายนรินทร์ ผานะวงค์ผู้จัดการ     นายรักษ์มณี การุญรองผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ นางวาสนา ดำรงไทยรองผู้จัดการฝ่ายการเงิ...

โดย เอกรินทร์ 27 มิ.ย. 2563

ฝ่ายธุรการ ,พัสดุ ,ณาปนกิจ

  นางวิทยาภรณ์ พรหมสาขาฯหัวหน้าฝ่ายธุรการ     นางวชิราภรณ์ อุปพงศ์          หัวหน้าฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์อาคารสถานที่   &...

โดย admin 31 พ.ค 2564

ฝ่ายการเงิน บัญชี และทะเบียน

    นางฉวีวรรณ การุญหัวหน้าฝ่ายเงินฝาก นางจิตอนงค์ ภูวงศ์บัติ   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน    นางสาวกนกวรรณ ภาสอนหัวหน้าฝ่ายเงินฝาก    ...

โดย admin 27 มิ.ย. 2563

ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี

น.ส.ชญาดา ธารานุกูลหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ นายเอกรินทร์ บุระเนตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ นายเมธี พรหมภักดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์         ...

โดย admin 27 มิ.ย. 2563

ฝ่ายสินเชื่อและติดตามหนี้

    น.สนิดา การุญหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นางอุไรวรรณ นิครหัวหน้าติดตามหนี้         นายสุเมธ จาเพียราชเจ้าหน้าที่สินเชื่อ น.ส.ป...

โดย admin 27 ม.ค. 2560

พนักงานอื่นๆ

    นางบุญยืน จันได แม่บ้าน นางอ้อมใจ สุรินทร์ แม่บ้าน นายสมพงษ์ หดทะเสน ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 6