โดย ศรัณย์ 18 พ.ย. 2564

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ ATM

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ ATM สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี   คุณสมบัติ     เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน...

โดย ศรัณย์ 08 พ.ย. 2564

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ ส่งเ...

โดย ศรัณย์ 05 ต.ค. 2564

เงินกู้สามัญปกติ

เงินกู้สามัญปกติ อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน .......   1. วงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือ...

โดย ศรัณย์ 13 ส.ค. 2564

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยรัอยละ 6.75 % ต่อปี สามารถกู้ได้ไม่เกิน 85 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 4,500,000 บาท   คุณสมบัติ เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ ส่งเงินค่าหุ้น 12 งวด ...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 4