สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้รับจดทะเบียนตามพรนะราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2502 ให้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูสกลนคร จำกัดสินใช้”ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2512 ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสหกรณ์เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด” ประเภทสหกรณ์การธนกิจ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งชื่อนี้ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบัน


นำโดย นายสิงห์ทอง บุญชูวิทย์ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในขณะนั้น ขณะแรกตั้งมีสมาชิกเข้าชื่อขอจดทะเบียน จำนวน 221 คน มีเงินสะสมรายเดือน 6,780.- บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกจำนวน 15 คนประกอบด้วย
1. นายสิงห์ทอง บุญชูวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายอินทร์ ศิริมาศ เหรัญญิก
3. นายสิริ เทศประสิทธิ์ เลขานุการ
4. นายฉลาด สุดสงวน กรรมการ
5. นายชาญ พรหมพิทักษ์กุล กรรมการ
6. นายบรรจบ พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ สุคันธรัตน์ กรรมการ
8. นายกำแหง วงษ์รัตนะ กรรมการ
9. นายโกศล โกมินทรชาติ กรรมการ
10. นายณรงค์ วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ
11. นายอาคม ไกรสรศรี กรรมการ
12. นายประดิษฐ์ สัพโพ กรรมการ
13. นายประเสริฐ เผ่าวงษา กรรมการ
14. นายแก้ว อุปพงษ์ กรรมการ
15. นายเสงี่ยม หอมไกรลาศ กรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ ประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2502 ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการการดำเนินการ หลังจากที่ได้รับจดทะเบียน


ด้วยสหกรณ์ที่เป็นแผนการส่งเสริมสวัสดิการในหมู่ครูและข้าราชการสังกัดแผนกศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจำนวน 3 คน คือ
1. นายสีนวล บุตราช
2. นางทูลจิต คติพจน์
3. นายวันดี วงศ์กาฬสินธุ์
ใช้ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ของสหกรณ์อีกทางหนึ่ง โดยให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2502 เป็นต้นมา และให้ถือว่าบุคคลทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์รุ่นแรก


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด หรือเดิมใช้ชื่อว่า สหกรณ์ครูสกลนคร จำกัดสินใช้เริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 30กันยายน 2502 โดยอาศัยแผนกศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นที่ทำงานมีสมาชิกเริ่มแรกตั้ง จำนวน 221 คน มีเงินสะสมรายเดือน (ทุนเรือนหุ้น) 6,780.- บาท
เมื่อปี พ.ศ. 2516 สหกรณ์ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(หลังเก่า) คือ อาคาร เลขที่ 1818/6 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันได้ทำการสร้างอาคารสำนักงาน ที่255 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และเป็นอาคารที่ใช้อยู่ในขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นเวลา 53 ปี มีสมาชิกจำนวน 11,254 คน และมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น ................ บาท

โดย admin วันที่ 22 ก.พ. 2560