แก้ไขระเบียบสหกรณ์

โดย admin วันที่ 08 มี.ค 2560

ประกาศ
แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559
สมาชิกที่จะมีสิทธิ์กู้เงินทุกประเภทต้องเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
เว้นแต่ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ต้องมีผู้ค้ำ
 
จึงเรียนเพื่อทราบ