ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย เอกรินทร์ วันที่ 11 ก.ค. 2560

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก

และเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

*********************************

 

                   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของ

สหกรณ์  (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด   ชุดที่  60   ประจำปี  2560  ในคราวประชุมครั้งที่  17   เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560   ได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินเงินรับฝากจากสมาชิก  และเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   ดังต่อไปนี้

                   1.  เงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  7.00  ต่อปี

                   2.  เงินรับฝากจากสมาชิก

                             2.1   เงินรับฝากออมทรัพย์   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    4.00  ต่อปี

2.2     เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.25  ต่อปี

2.3     เงินรับฝากประจำ

(1)    ระยะเวลาฝาก  3  เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  12  เดือน

 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.25  ต่อปี

(2)    ระยะเวลาฝากครบ  12  เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.50  ต่อปี

3.  เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.75  ต่อปี

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1   กรกฎาคม   พ.ศ. 2560   เป็นต้นไป

 

ประกาศ   ณ  วันที่   30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

  อ่านเอกสารประกาศ