เชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมสัมนาและศึกษาดูงาน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 24 ก.ย. 2561

เชิญประชุมสัมนาเรือง " กฏหมายการบริหารสหกรณ์และเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์" และศึกษาดูงาน

เรียน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ในวันที่  14-15 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสดุดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด

 

 

อ่านเอกสารเชิญประชุม