เขตประธานกรรมการหรือกรรมการ ครบวาระ ตำแหน่งที่ว่าง

โดย เอกรินทร์ วันที่ 25 ก.ย. 2562

 เรือง เขตประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวาระหรือตำแหน่งที่ว่างแต่ละเขต

       ด้วยวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ชุดที่ 62 จะสิ้นสุดปีบัญชี 2562 

เนื่องจากครบวาระ .......

 

  อ่านประกาศ