คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19)

โดย เอกรินทร์ วันที่ 01 มิ.ย. 2563

 

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19)

*************************************************************************

หนังสือค้ำประกันคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินโควิด

สมาชิกที่ต้องใช้คนค้ำประกอบด้วย

     1.สมาชิกที่ถูกอายัดเงินค่าหุ้น หรือเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนตามหมายศาลของสานักงานบังคับคดี หรือสรรพากร ให้มีบุคคลค้าประกัน 1 คน และผู้ค้าประกันต้องไม่เป็นผู้ถูกศาลอายัด /ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี /ลูกหนี้ตามคาพิพากษา

     2. สมาชิกที่มีเงินค่าหุ้นต่ากว่ายอดเงินกู้ให้มีบุคคลค้าประกัน 1 คน และผู้ค้าประกันต้องไม่เป็นผู้ถูกศาลอายัด /ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี /ลูกหนี้ตามคาพิพากษา

*************************************************************************************************************************