สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ศึกษาดูงาน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 09 มิ.ย. 2564

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการ ได้ตอนรับนายชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้มาศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพยครูสกลนคร จำกัด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564