ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง ชำระเงินอีก 1 ช่องทาง

โดย เอกรินทร์ วันที่ 20 ก.ค. 2565

ตามกระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนฯ โดยจะต้องมีเงิน
คงเหลือเข้าบัญชีหลังจากหักหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ โดยเขต 

สมาชิกสงสัยว่าสหกรณ์หักเงินชำระหนี้รายเดือนจากเขตฯได้เติมจำนวนหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก โดย  สหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางชำระเงินอีก 1 ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก