ข้อปฎิบัติเมื่อสมาชิกย้ายโรงเรียนหรือย้ายไปต่างจังหวัด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 14 ก.ค. 2566

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

1. สมาชิกที่ได้รับคำสั่งย้าย หรือย้ายไปรับราชการในสังกัดใหม่ หรือย้ายไปต่างจังหวัด แต่ไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ทำให้สมาชิกอาจเสียสิทธิ์บางอย่างได้ สหกรณ์ฯ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกกรณีดังกล่าว แจ้งให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน หรือท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านด้วยตนเองได้ที่ “ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก”

2. สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับสมาชิกที่ย้ายหน่วยงาน ตามข้อมูลที่ทางสหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดต่างๆ ของสมาชิก เพื่อความถูกต้องท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านด้วยตนเองได้ที่ “ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก” กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตนเอง หรือแจ้งให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน