ประกาศ เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2567

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 11 มิ.ย. 2567

 

สหกรณ์ฯได้กำหนดระเบียบและประกาศ

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป  

 

  • ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก้สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 คลิิก!!

 

  • ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2567 คลิิก!!