โดย admin 10 ส.ค. 2565

ห้อง

ห้อง หมายเลข ห้องประธาน 131 ห้องรองประธาน 109 ห้องผู้จัดการ 117 ห้องประชุมอินทราภิรมย์ 132 ห้องถ่ายเอกสาร 130  

โดย ศรัณย์ 13 ก.ย. 2566

ฝ่ายติดตามหนี้

 ที่ ฝ่ายติดตามหนี้ หมายเลข 1 นายภาสกร ดำรงไทย 104 2 นายวิศวะ ชรินทร์ 104

โดย admin 10 ส.ค. 2565

ฝ่ายสินเชื่อ

 ที่ ฝ่ายสินเชื่อ หมายเลข 1 นางนิดา การุญ 124 2 นายสุเมธ จาเพียราช 125 3 นายณัฐพล  ศุภกุล 126 4 นายพิชญ์ ศรีสิงห์พันธ์ 127 5 นายเมธี พรหมภักดี 1...

โดย admin 10 ส.ค. 2565

ฝ่ายบัญชี

 ที่ ฝ่ายบัญชี  หมายเลข 1 นางสาวกนกวรรณ  ภาสอน 123 2 น.ส.ณัฐสุดา ชฎากุล 122  

โดย admin 10 ส.ค. 2565

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

 ที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลข  1 นายเอกรินทร์  บุระเนตร 119 2 นายศรัณย์ พงษ์โสภณ 118  

โดย admin 13 ก.ย. 2566

ฝ่ายทะเบียน

ที่ ฝ่ายทะเบียน หมายเลข 1 น.ส.ชญาดา  ธารานุกูล 110 2 น.ส.ปิยนุช คิดโสดา 113 3 นายสุปิยะ แก้วมิ่งดี 115 4 น.ส.ทีปกา แสนจันทร์ 116 5 น.ส.กันตก์...

โดย admin 10 ส.ค. 2565

ฝ่ายการเงิน

ที่ ฝ่ายการเงิน หมายเลข 1 นางสาวจันจิรา สุวรรณไตร 111 2 นางสาวบุษกร วงศ์อินทร์อยู่ 112 3 นางณัฏฐา คำจวง 121    

โดย admin 10 ส.ค. 2565

ฝ่ายอำนวยการ

ที่ ฝ่ายอำนวยการ หมายเลข 1 น.ส.พร้อมพรรณ ต้นเจริญกิจ 101 2 นางสาวพัชรินทร์  กางทอง 102 3 นางวิทยาภรณ์ พรหมสาขาฯ 103 4 นายรักษ์มณี  การุญ 105 5 นา...

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 8

อัลบั้มภาพ