เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน หมดเขต 31 ธ.ค. 2567

คุณสมบัติ

    เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ ส่งเงินค่าหุ้น 1 งวด

 

สิทธิการกู้

     สามารถกู้ได้ร้อยละ 6 ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

 

การส่งชำระ

    ส่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 500 บาท และต้องส่งชำระเงินกู้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2568


เอกสารคำขอกู้

คลิก!! อ่านประกาศ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน พ.ศ.2567

คำขอกู้และหนังสือกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพ ( Download )

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • สำเนาบัตรประจำตัวและคู่สมรส (ถ้ามี)

  • สำเนาทะเบียนบ้านและคู่สมรส (ถ้ามี)

  • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง

  • หน้าบุ๊คแบงค์

  • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

*** (สำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วย ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้นและสำเนาต้องไม่ ซ้ำซ้อน) ***

 

โดย พร้อมพรรณ วันที่ 04 พ.ค 2567