งบประจำปี 2565

งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การจัดสรรกำไรสุทธิ


 งบประจำปี 2564

งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การจัดสรรกำไรสุทธิ


  งบประจำปี 2563

บกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


  งบประจำปี 2562

บกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


  งบประจำปี 2561

งบกระแสเงินสด 

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน


  งบประจำปี 2560

งบกระแสเงินสด 

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 


     งบประจำปี 2559

งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 
โดย เอกรินทร์ วันที่ 27 เม.ย. 2566