งบประจำปี 2563

 

บกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

  งบประจำปี 2562

 

บกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

 

  งบประจำปี 2561

 

งบกระแสเงินสด 

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

  งบประจำปี 2560

////////////////////////////////////////////////////////////////////

งบกระแสเงินสด 

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     งบประจำปี 2559

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 
โดย เอกรินทร์ วันที่ 18 มี.ค 2564