เดือนธันวาคม 2561

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2561

 

งบแสดงฐานะการเงิน

บกำไรขาดทุน

รานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

เดือนตุลาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

บกำไรขาดทุน

รานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

เดือน กันยายน  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

 

เดือน สิงหาคม  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

 

 

เดือน กรกฎาคม  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

 

เดือน มิถุนายน  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

 

เดือน พฤษภาคม  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือน เมษายน  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือน มีนาคม  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

-----------------------------------------------------

เดือน มกราคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

โดย admin วันที่ 14 ม.ค. 2562