เดือน ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

เดือน พฤศจิกายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

เดือน ตุลาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

เดือน กันยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

เดือน สิงหาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

ดือน กรกฏาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

เดือน มิถุนายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

เดือน พฤษภาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

เดือน เมษายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

เดือน มีนาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

เดือน ถุมภาพันธ์ 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 

 

 

 

เดือน มกราคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานยอแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

 
โดย เอกรินทร์ วันที่ 14 ม.ค. 2563