เดือนตุลาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือนกันยายน 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือนกรกฎาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุน

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือน มิถุนายน 2560

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกำไรขาดทุน  

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือน พฤษภาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน พ.ค 60

งบกำไรขาดทุน พ.ค. 60

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือน เมษายน 2560

 งบแสดงฐานะการเงิน เม.ย.60

งบกำไรขาดทุน เม.ย.60

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือน มีนาคม 2560

 งบแสดงฐานะการเงิน มี.ค.60

งบกำไรขาดทุน มี.ค.60

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 งบแสดงฐานะการเงิน ก.พ.60

งบกำไรขาดทุน ก.พ.60

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เดือน มกราคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ม.ค..60

งบกำไรขาดทุน ม.ค.60

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โดย admin วันที่ 16 พ.ย. 2560